SmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlík
SmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlíkSmajlík
Tučně Kurzíva Podtrhnout Odkaz

1
E-mail
Vloženo 31. 05. 2015 v 17:11
1
Hanka
E-mail
Vloženo 21. 12. 2013 v 10:56
Dobrý den,
náhodou jsem v knihovn? narazila na Va?eho Papou?ka na smetan? a byla nad?ena humorem i p?íb?hem.Te? u? mám p?e?teného i Papou?ka v aspiku a ?eny s.r.o.D?kuji za krásné, pohodové a vtipné p?íb?hy a u? se t??ím na dal?í. P?eji krásné vánoce a pohodový rok 2014
Petr Bayer
E-mail
Vloženo 25. 07. 2013 v 20:58
Dobrý ve?er, paní Evo,
nenalezl jsem na Vás jiný kontakt ne? tento.
Rád bych Vás a p.Vokurkovou informoval o mé mamince V??e Bayerové.
Prosím zavolejte mi na mobil 724912148.
Ebra
Vloženo 8. 03. 2012 v 22:21
Milá Tony, d?kuji za pot??ující slova. Souhlasím s vámi, ?e humoru je málo a jsem také ráda, kdy? objevím n?co, co mne pobaví a rozveselí. A tak se sna?ím i já prost?ednictvím svých knih ?tená?e pobavit. M?jte se moc p?kn? a t?eba se zasm?jete i nad Papou?kem v aspiku, který práv? vychází.
Tonka
E-mail
Vloženo 8. 03. 2012 v 20:49
Milá paní Brabcová, d?kuji. Do?etla jsme ?enu v (kon)kursu a jsem nad?ená a tleskám a volám hou?ť, více a více. Humoru je toti? po?ád málo mezi námi. Tak?e naprosto sobecky p?eji, ať Vás nápady napadají a a technika nezrazuje! Zdrqaví Tony.
Ebra
Vloženo 12. 02. 2012 v 20:01
D?kuji za va?e milá slova a doufám, ?e vás stejn? pobaví nap?íklad ?ena s.r.o., Momentáln? mladá ?i t?eba Papou?ek na smetan?. M?jte se moc p?kn?. Ebra
Margit
E-mail
Vloženo 12. 02. 2012 v 15:36
Krásný den, práv? jsem do?etla Va?i knihu ?ena v (kon)kursu. Je skv?lá, pobavila m?, doma se na m? ob?as nev??ícn? dívali, jak se p?i ?tení sm?ji nahlas. Byla to první kní?ka, co jsem od Vás ?etla, a proto se s radostí chystám na dal?í!
Marie
E-mail
Vloženo 15. 11. 2011 v 10:31
Dobrý den. Líbí se mi Vá? ?lánek o pozdravení. Se v?ím s va?ím pejskem souhlasím. Bohu?el se to kazí i mezi pejska?i. Kdy? se pejsci potkali tak si pání?kové popovídali a te? se ?asto obejdou. P?eji p?kný den.
ola
E-mail
Vloženo 7. 01. 2011 v 16:52
Ahoj Evi, na?la jsem si T? zase, mám radost, ?e o sob? dává? v?d?t. Na ?em pracuje?, co Ti vyjde brzy, co pozd?ji? Nevym?níme si odkazy na na?ich webovkách? Já jsem zm?nila profesi - je ze mne kartá?ka, se v?ím v?udy, ale to Ty ví?. Knihy jsem n?jak vzdala - jsou povolan?j?í :-) a moc Ti fandím. Ola HC KOBRA - Smajlík
Ebra
Vloženo 17. 11. 2010 v 22:17
Milá Hanko,
d?kuji za milá slova. O vydání Psích chlup? kni?n? neuva?uji, ale n?jaký ten hafan p?sobí tém?? v ka?dé mojí kní?ce. Pokud se ráda sm?jete, z mých kní?ek bych vám doporu?ovala Papou?ka na smetan?, ?enu s. r. o. nebo Momentáln? mladou. A? na posledn? jmenovanou je v p?ípad? zájmu se?enete spí?e p?es internet (Papou?ka na www.oftis.cz, Momentáln? mladou t?eba na kosmas.cz, ?enu s. r. o. p?es m?j web) - pokud vím, na pultech ji? nejsou. P?eji vám krásný p?edváno?ní ?as a srde?n? vás zdravím já i Ennie :o))
Hana
E-mail
Vloženo 17. 11. 2010 v 20:09
Krásný den p?eji,
pravideln? ?tu Va?e ?lánky na Dám? - jsou stra?n? milé (ob?as p?sobím jak cvok, kdy? se v práci nahlas rozchechtám). No a tady najednou ?tu, ?e jste vydala n?kolik knih. Tak je mi jasné, co letos kupuji pod strome?ek - jen musím n?kam do civilizace, kde bude slu?n? zásobený obchod s knihami...
A kni?n? psí chlupy budou???
Krásný den!!!
Ebra
Vloženo 11. 09. 2010 v 22:21
Milý Leo,
d?kuji za tvá milá slova a jsem zv?davá, jestli m?j humor, který mi tak n?jak leze do kní?ek sám a n?kdy, potvora, dokonce i proti mojí v?li, pobaví i mu?e. Kní?ky ti doru?ím i kdyby to m?lo být po?tovním holubem, pokud n?kde se?enu t??kotoná?ního. A pro tvé pobavení - na serveru www.dama.cz se ka?dé úterý po mn? opi?í Enninka v rubrice Psí chlupy. E.
Leonard
E-mail
Vloženo 11. 09. 2010 v 22:07
Ahojky Ewi?ko, pro?ítám tyto stránky a myslím, ?e Ti dlu?ím hlubokou poklonu a gratulace k obrovskému úspechu u ?tená?ek. U? T? n?jaký ten pátek znám a tu?ím, ?e to co produkuje? velmi baví tu rozko?n?j?í ?ást lidstva. Ov?em slova chvály na této stránce jsou toti? jen ovace a ovace na tvá dílka. Málem jsem uronil slzu nad tím, ?e stále je?t? nejsem vlastníkem ?ádného výtisku, ?ádné Tvé knihy. ?etl jsem pouze úryvky, které jsou k mání na netu.
Ostatn? abych jen nechválil, mohla bys pak mít nos jen nahoru a zakopávala na pra?ských chodnících HC KOBRA - Smajlík Myslím, ?e sice nepí?e? pro chlapy ale klidn? budu tou vyjímkou co potvrzuje pravidlo a rád si za?vu smíchy nad Tvou knihou. Ostatn? Tv?j osv??ující humor bych zrovna te? pot?eboval ne kýble ale sudy, dou?ky m? nevytrhnou. Platím p?evodem, knihu si vyzvednu bu? osobn? v úterý 21.9. nebo si ji rád nechám dovézt dom? (maminka i Honza jsou u nás vítáni).
Zdravím celou rodinu v?etn? sme?ky Leo
P.S. Na?e ?t??átko u? je co dováhy srovnatelné s Va?í sme?kou. HC KOBRA - Smajlík
Ebra
Vloženo 19. 02. 2010 v 20:32
Milá Petro, je to moc prima, kdy? na m? jukne zprávi?ka, ?e mám nový záznam ve fóru a tam na m? ?ekají taková milá slova, jako jsou ta va?e. Moc vám za n? d?kuji.
Asi p?ede dv?ma dny uvid?la moje dcera na stroji naťukanou a kancelá?skými sponkami svázanou moji první "knihu", kterou jsem napsala v ?estnácti letech. Nostalgie ji vytáhla na sv?tlo. Dcera nev??ícn? kroutí hlavou: ty jsi byla, mami, takhle pra?t?ná u? odfurt? Slovo pra?t?ná v tomto p?ípad? bylo my?leno mile a celé m? to pobavilo. Srde?n? vás zdravím. Ebra
Petra Zívalová
E-mail
Vloženo 19. 02. 2010 v 18:30
Paní Brabcová,va?e kní?ky to je pohlazení na du?i.V dne?ní usp?chané dob? to p?sobí jako nakopnutí.
Zatím jsem ?etla pouze knihu Momentáln? mladá a to je teda pecka.Prosím Vás pi?te,proto?e Va?e kní?ky,rozdávají humor.A ten je v ?ivot? zapot?ebí.
Díky Vám. HC KOBRA - Smajlík


Další stránky (celkem příspěvků: 32 ):
1 2 3 >>